JURYREGLEMENT

Reglement VSB Poëzieprijs 2018
De prijs is ingesteld door VSBfonds op initiatief van Huub Oosterhuis.

Prijs
Artikel 1

 1. De VSB Poëzieprijs bedraagt € 25.000, - en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar.
 2. De prijs wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd in de periode 1 september 2016 – 31 augustus 2017. Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in bedoelde periode, dingen niet mee.
 3. De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.
 4. Bij twijfel omtrent artikel 1.2 of artikel 1.3 dient de jury het bestuur van de Stichting VSB Poëzieprijs te raadplegen, waarbij het bestuursoordeel bindend is.
 5. Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het bestuur van Stichting VSB Poëzieprijs.
 6. Een dichter aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden genomineerd.

Jury
Artikel 2

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden, die voor één jaar worden benoemd.
 2. Het bestuur van Stichting VSB Poëzieprijs benoemt de leden van de jury, mede op voordracht van de zittende jury. Met het oog op de continuïteit zal in beginsel één lid van de zittende jury worden benoemd in de volgende jury.
 3. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

 

Werkwijze jury
Artikel 3

 1. Bundels kunnen het hele jaar door worden ingezonden. De termijn van inzending voor de VSB Poëzieprijs 2018 sluit op 31 augustus 2017. Inzendingen dienen in zevenvoud per titel te geschieden aan:

 

                Stichting VSB Poëzieprijs
                T.a.v. het bestuur
                Postbus 10819
                1001 EV Amsterdam

 1. In overleg met het secretariaat van de Stichting VSB Poëzieprijs is het mogelijk bundels in pdf aan te leveren. Indien een uitgeverij hiervoor kiest, dienen er daarnaast twee papieren exemplaren van de betreffende titels ingezonden te worden.
 2. De jury nomineert vijf bundels voor de prijs.
 3. De genomineerde bundels worden begin november 2017 bekend gemaakt.
 4. De auteur van de bekroonde bundel wordt op donderdag 25 januari 2018, aan de vooravond van Gedichtendag, bekend gemaakt.

 

Algemeen
Artikel 4

 1. Ingezonden bundels worden niet geretourneerd.
 2. Uitgeverijen kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of winnen van de VSB Poëzieprijs 2018 niet verhalen op de organisatie van de VSB Poëzieprijs (Stichting VSB Poëzieprijs, VSBfonds, Poetry International).